ആർത്തവത്തെ കുറിച്ചുള്ള മിഥ്യാധാരണകൾ സാമൂഹിക-സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തിന്റെ പല വശങ്ങളിൽ നിന്നും സ്ത്രീകളെ ഒഴിവാക്കുന്നു. പല സമൂഹങ്ങളിലും ആർത്തവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അത്തരം വിലക്കുകൾ പെൺകുട്ടികളെയും സ്ത്രീകളുടെയും മാനസികാവസ്ഥയെയും […]