ആരോഗ്യപരമായ ചർച്ചകൾക്ക് വേദിയൊരുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 2017ൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടായ്മ ആണ് Sustainable Menstruation Kerala Collective (SMKC). ആർത്തവത്തെ പറ്റിയും അതിനോട് […]

ആർത്തവത്തെ കുറിച്ചുള്ള മിഥ്യാധാരണകൾ സാമൂഹിക-സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തിന്റെ പല വശങ്ങളിൽ നിന്നും സ്ത്രീകളെ ഒഴിവാക്കുന്നു. പല സമൂഹങ്ങളിലും ആർത്തവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അത്തരം വിലക്കുകൾ പെൺകുട്ടികളെയും സ്ത്രീകളുടെയും മാനസികാവസ്ഥയെയും […]